ترجمه Jaguar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌) پلنگ‌ خالدار امريكايي‌(ecno sileF). می باشد

Jaguar به چه معناست و Jaguar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jaguar

(ج‌.ش‌) پلنگ‌ خالدار امريكايي‌(ecno sileF). به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌) پلنگ‌ خالدار امريكايي‌(ecno sileF)., ترجمه (ج‌.ش‌) پلنگ‌ خالدار امريكايي‌(ecno sileF)., کلمات شبیه (ج‌.ش‌) پلنگ‌ خالدار امريكايي‌(ecno sileF).
دانلود فایل ها