ترجمه Janitor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راهنماي‌ مدرسه‌. می باشد

Janitor به چه معناست و Janitor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Janitor

راهنماي‌ مدرسه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی راهنماي‌ مدرسه‌., ترجمه راهنماي‌ مدرسه‌., کلمات شبیه راهنماي‌ مدرسه‌.
دانلود فایل ها