ترجمه Java Sparrow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) نوعي‌ مرغ‌ جولا كه‌ در جاوه‌ زيست‌ ميكند. می باشد

Java Sparrow به چه معناست و Java Sparrow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Java Sparrow

(ج‌.ش‌.) نوعي‌ مرغ‌ جولا كه‌ در جاوه‌ زيست‌ ميكند. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) نوعي‌ مرغ‌ جولا كه‌ در جاوه‌ زيست‌ ميكند., ترجمه (ج‌.ش‌.) نوعي‌ مرغ‌ جولا كه‌ در جاوه‌ زيست‌ ميكند., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) نوعي‌ مرغ‌ جولا كه‌ در جاوه‌ زيست‌ ميكند.
دانلود فایل ها