ترجمه Jeopardize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (drapoej) بخط‌ر انداختن‌. می باشد

Jeopardize به چه معناست و Jeopardize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jeopardize

(drapoej) بخط‌ر انداختن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (drapoej) بخط‌ر انداختن‌., ترجمه (drapoej) بخط‌ر انداختن‌., کلمات شبیه (drapoej) بخط‌ر انداختن‌.
دانلود فایل ها