ترجمه Jibboom در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (د.ن‌.) تير دگل‌ كشتي‌. می باشد

Jibboom به چه معناست و Jibboom یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jibboom

(د.ن‌.) تير دگل‌ كشتي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (د.ن‌.) تير دگل‌ كشتي‌., ترجمه (د.ن‌.) تير دگل‌ كشتي‌., کلمات شبیه (د.ن‌.) تير دگل‌ كشتي‌.
دانلود فایل ها