ترجمه Jiffy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ffij) يك‌ ان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يك‌ لحظ‌ه‌ , در فارسی : يك‌ دم‌.

Jiffy به چه معناست و Jiffy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jiffy

(ffij) يك‌ ان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ffij) يك‌ ان‌, ترجمه (ffij) يك‌ ان‌, کلمات شبیه (ffij) يك‌ ان‌ , يك‌ لحظ‌ه‌ به لاتین , يك‌ دم‌. به لاتین
دانلود فایل ها