ترجمه Jingoism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وط‌ن‌ پرستي‌ با تعصب‌. می باشد

Jingoism به چه معناست و Jingoism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jingoism

وط‌ن‌ پرستي‌ با تعصب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وط‌ن‌ پرستي‌ با تعصب‌., ترجمه وط‌ن‌ پرستي‌ با تعصب‌., کلمات شبیه وط‌ن‌ پرستي‌ با تعصب‌.
دانلود فایل ها