ترجمه Jolly Boat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قايق‌ بار كشي‌ از كشتي‌ به‌ ساحل‌ و بعكس‌. می باشد

Jolly Boat به چه معناست و Jolly Boat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jolly Boat

قايق‌ بار كشي‌ از كشتي‌ به‌ ساحل‌ و بعكس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قايق‌ بار كشي‌ از كشتي‌ به‌ ساحل‌ و بعكس‌., ترجمه قايق‌ بار كشي‌ از كشتي‌ به‌ ساحل‌ و بعكس‌., کلمات شبیه قايق‌ بار كشي‌ از كشتي‌ به‌ ساحل‌ و بعكس‌.
دانلود فایل ها