ترجمه Junkerism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (modreknuj) عقايد يا قلمرو نفوذ اشراف‌ پروسي‌. می باشد

Junkerism به چه معناست و Junkerism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Junkerism

(modreknuj) عقايد يا قلمرو نفوذ اشراف‌ پروسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (modreknuj) عقايد يا قلمرو نفوذ اشراف‌ پروسي‌., ترجمه (modreknuj) عقايد يا قلمرو نفوذ اشراف‌ پروسي‌., کلمات شبیه (modreknuj) عقايد يا قلمرو نفوذ اشراف‌ پروسي‌.
دانلود فایل ها