ترجمه Jus Sanguinis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تابعيت‌ والدينش‌ معين‌ ميگردد. می باشد

Jus Sanguinis به چه معناست و Jus Sanguinis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jus Sanguinis

تابعيت‌ والدينش‌ معين‌ ميگردد. به خارجی , ریشه انگلیسی تابعيت‌ والدينش‌ معين‌ ميگردد., ترجمه تابعيت‌ والدينش‌ معين‌ ميگردد., کلمات شبیه تابعيت‌ والدينش‌ معين‌ ميگردد.




دانلود فایل ها