ترجمه Jussoli در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حق.) قانوني‌ كه‌ بموجب‌ ان‌ شخص‌ تبعه‌ء كشوريست‌ كه‌ در می باشد

Jussoli به چه معناست و Jussoli یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jussoli

(حق.) قانوني‌ كه‌ بموجب‌ ان‌ شخص‌ تبعه‌ء كشوريست‌ كه‌ در به خارجی , ریشه انگلیسی (حق.) قانوني‌ كه‌ بموجب‌ ان‌ شخص‌ تبعه‌ء كشوريست‌ كه‌ در, ترجمه (حق.) قانوني‌ كه‌ بموجب‌ ان‌ شخص‌ تبعه‌ء كشوريست‌ كه‌ در, کلمات شبیه (حق.) قانوني‌ كه‌ بموجب‌ ان‌ شخص‌ تبعه‌ء كشوريست‌ كه‌ در
دانلود فایل ها