ترجمه Jussoli در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ان‌ متولد شده‌. می باشد

Jussoli به چه معناست و Jussoli یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jussoli

ان‌ متولد شده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ان‌ متولد شده‌., ترجمه ان‌ متولد شده‌., کلمات شبیه ان‌ متولد شده‌.
دانلود فایل ها