ترجمه Kappa در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حرف‌ دهم‌ الفباي‌ يوناني‌ كه‌ معادل‌ حرف‌ <كاف‌> فارسي‌ و می باشد

Kappa به چه معناست و Kappa یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kappa

حرف‌ دهم‌ الفباي‌ يوناني‌ كه‌ معادل‌ حرف‌ <كاف‌> فارسي‌ و به خارجی , ریشه انگلیسی حرف‌ دهم‌ الفباي‌ يوناني‌ كه‌ معادل‌ حرف‌ <كاف‌> فارسي‌ و, ترجمه حرف‌ دهم‌ الفباي‌ يوناني‌ كه‌ معادل‌ حرف‌ <كاف‌> فارسي‌ و, کلمات شبیه حرف‌ دهم‌ الفباي‌ يوناني‌ كه‌ معادل‌ حرف‌ <كاف‌> فارسي‌ و
دانلود فایل ها