ترجمه Kaury در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جلاو بجاي‌ كهربابكارميرود. می باشد

Kaury به چه معناست و Kaury یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kaury

جلاو بجاي‌ كهربابكارميرود. به خارجی , ریشه انگلیسی جلاو بجاي‌ كهربابكارميرود., ترجمه جلاو بجاي‌ كهربابكارميرود., کلمات شبیه جلاو بجاي‌ كهربابكارميرود.
دانلود فایل ها