ترجمه Keelhaul در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مواخذه‌ و توبيخ‌ كردن‌. می باشد

Keelhaul به چه معناست و Keelhaul یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Keelhaul

مواخذه‌ و توبيخ‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مواخذه‌ و توبيخ‌ كردن‌., ترجمه مواخذه‌ و توبيخ‌ كردن‌., کلمات شبیه مواخذه‌ و توبيخ‌ كردن‌.
دانلود فایل ها