ترجمه Kilocalorie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كيلوكالري‌ برابر با 001 كالري‌ كوچك‌. می باشد

Kilocalorie به چه معناست و Kilocalorie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kilocalorie

كيلوكالري‌ برابر با 001 كالري‌ كوچك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كيلوكالري‌ برابر با 001 كالري‌ كوچك‌., ترجمه كيلوكالري‌ برابر با 001 كالري‌ كوچك‌., کلمات شبیه كيلوكالري‌ برابر با 001 كالري‌ كوچك‌.
دانلود فایل ها