ترجمه Kine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (م‌.م‌.) گاوان‌. می باشد

Kine به چه معناست و Kine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kine

(م‌.م‌.) گاوان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (م‌.م‌.) گاوان‌., ترجمه (م‌.م‌.) گاوان‌., کلمات شبیه (م‌.م‌.) گاوان‌.
دانلود فایل ها