ترجمه Kitchen Cabinet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشكاف‌ يا گنجه‌ مخصوص‌ ظ‌روف‌ اشپزخانه‌. می باشد

Kitchen Cabinet به چه معناست و Kitchen Cabinet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kitchen Cabinet

اشكاف‌ يا گنجه‌ مخصوص‌ ظ‌روف‌ اشپزخانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اشكاف‌ يا گنجه‌ مخصوص‌ ظ‌روف‌ اشپزخانه‌., ترجمه اشكاف‌ يا گنجه‌ مخصوص‌ ظ‌روف‌ اشپزخانه‌., کلمات شبیه اشكاف‌ يا گنجه‌ مخصوص‌ ظ‌روف‌ اشپزخانه‌.
دانلود فایل ها