ترجمه Kleig Light در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (thgil geilk) لامپ‌ پرنور عكاسي‌ و فيلمبرداري‌. می باشد

Kleig Light به چه معناست و Kleig Light یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kleig Light

(thgil geilk) لامپ‌ پرنور عكاسي‌ و فيلمبرداري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (thgil geilk) لامپ‌ پرنور عكاسي‌ و فيلمبرداري‌., ترجمه (thgil geilk) لامپ‌ پرنور عكاسي‌ و فيلمبرداري‌., کلمات شبیه (thgil geilk) لامپ‌ پرنور عكاسي‌ و فيلمبرداري‌.
دانلود فایل ها