ترجمه Knapweed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) قنط‌وريون‌ اسود(aeruatneC). می باشد

Knapweed به چه معناست و Knapweed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Knapweed

(گ‌.ش‌.) قنط‌وريون‌ اسود(aeruatneC). به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) قنط‌وريون‌ اسود(aeruatneC)., ترجمه (گ‌.ش‌.) قنط‌وريون‌ اسود(aeruatneC)., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) قنط‌وريون‌ اسود(aeruatneC).
دانلود فایل ها