ترجمه Knitter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بافنده‌. می باشد

Knitter به چه معناست و Knitter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Knitter

بافنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بافنده‌., ترجمه بافنده‌., کلمات شبیه بافنده‌.
دانلود فایل ها