خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =30191 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('30191','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =30191 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Korea به فارسی

ترجمه Korea در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كشور كره‌. می باشد

Korea به چه معناست و Korea یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Korea

كشور كره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كشور كره‌., ترجمه كشور كره‌., کلمات شبیه كشور كره‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: