ترجمه Kris در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خنجر مردم‌اندونزي‌ و مالايا. می باشد

Kris به چه معناست و Kris یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kris

خنجر مردم‌اندونزي‌ و مالايا. به خارجی , ریشه انگلیسی خنجر مردم‌اندونزي‌ و مالايا., ترجمه خنجر مردم‌اندونزي‌ و مالايا., کلمات شبیه خنجر مردم‌اندونزي‌ و مالايا.
دانلود فایل ها