ترجمه Kurtosis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درجه‌ اوج‌ در يك‌ نمودار اماري‌. می باشد

Kurtosis به چه معناست و Kurtosis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kurtosis

درجه‌ اوج‌ در يك‌ نمودار اماري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی درجه‌ اوج‌ در يك‌ نمودار اماري‌., ترجمه درجه‌ اوج‌ در يك‌ نمودار اماري‌., کلمات شبیه درجه‌ اوج‌ در يك‌ نمودار اماري‌.
دانلود فایل ها