ترجمه Kyanite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (etinayc) (مع.) سيليكات‌ الومينيوم‌ بفرمول‌ 5OIS2LA. می باشد

Kyanite به چه معناست و Kyanite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kyanite

(etinayc) (مع.) سيليكات‌ الومينيوم‌ بفرمول‌ 5OIS2LA. به خارجی , ریشه انگلیسی (etinayc) (مع.) سيليكات‌ الومينيوم‌ بفرمول‌ 5OIS2LA., ترجمه (etinayc) (مع.) سيليكات‌ الومينيوم‌ بفرمول‌ 5OIS2LA., کلمات شبیه (etinayc) (مع.) سيليكات‌ الومينيوم‌ بفرمول‌ 5OIS2LA.
دانلود فایل ها