ترجمه Kymograph در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دستگاه‌ ثبت‌ نوسانات‌ يا حركات‌ موجي‌ مانند نبض‌ می باشد

Kymograph به چه معناست و Kymograph یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kymograph

دستگاه‌ ثبت‌ نوسانات‌ يا حركات‌ موجي‌ مانند نبض‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دستگاه‌ ثبت‌ نوسانات‌ يا حركات‌ موجي‌ مانند نبض‌, ترجمه دستگاه‌ ثبت‌ نوسانات‌ يا حركات‌ موجي‌ مانند نبض‌, کلمات شبیه دستگاه‌ ثبت‌ نوسانات‌ يا حركات‌ موجي‌ مانند نبض‌
دانلود فایل ها