ترجمه Kyrie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دعاي‌ مناجاتي‌ كه‌ با كلمات‌ < اي‌ خداوند بر مارحم‌ می باشد

Kyrie به چه معناست و Kyrie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kyrie

دعاي‌ مناجاتي‌ كه‌ با كلمات‌ < اي‌ خداوند بر مارحم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دعاي‌ مناجاتي‌ كه‌ با كلمات‌ < اي‌ خداوند بر مارحم‌, ترجمه دعاي‌ مناجاتي‌ كه‌ با كلمات‌ < اي‌ خداوند بر مارحم‌, کلمات شبیه دعاي‌ مناجاتي‌ كه‌ با كلمات‌ < اي‌ خداوند بر مارحم‌
دانلود فایل ها