ترجمه Lady Chapel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كليسا يا محراب‌ كليسايي‌ كه‌ به‌ مريم‌ باكره‌ تخصيص‌ می باشد

Lady Chapel به چه معناست و Lady Chapel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lady Chapel

كليسا يا محراب‌ كليسايي‌ كه‌ به‌ مريم‌ باكره‌ تخصيص‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كليسا يا محراب‌ كليسايي‌ كه‌ به‌ مريم‌ باكره‌ تخصيص‌, ترجمه كليسا يا محراب‌ كليسايي‌ كه‌ به‌ مريم‌ باكره‌ تخصيص‌, کلمات شبیه كليسا يا محراب‌ كليسايي‌ كه‌ به‌ مريم‌ باكره‌ تخصيص‌
دانلود فایل ها