خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =30340 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('30340','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =30340 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ladybug به فارسی

ترجمه Ladybug در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (elteebydal) (ج‌.ش‌.) پينه‌ دوز. می باشد

Ladybug به چه معناست و Ladybug یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ladybug

(elteebydal) (ج‌.ش‌.) پينه‌ دوز. به خارجی , ریشه انگلیسی (elteebydal) (ج‌.ش‌.) پينه‌ دوز., ترجمه (elteebydal) (ج‌.ش‌.) پينه‌ دوز., کلمات شبیه (elteebydal) (ج‌.ش‌.) پينه‌ دوز.

دیدگاه‌تان را بنویسید: