ترجمه Lagomorpha در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (hpromogal) (ج‌.ش‌.) پستانداران‌ جونده‌ داراي‌ دو رديف‌ می باشد

Lagomorpha به چه معناست و Lagomorpha یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lagomorpha

(hpromogal) (ج‌.ش‌.) پستانداران‌ جونده‌ داراي‌ دو رديف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (hpromogal) (ج‌.ش‌.) پستانداران‌ جونده‌ داراي‌ دو رديف‌, ترجمه (hpromogal) (ج‌.ش‌.) پستانداران‌ جونده‌ داراي‌ دو رديف‌, کلمات شبیه (hpromogal) (ج‌.ش‌.) پستانداران‌ جونده‌ داراي‌ دو رديف‌
دانلود فایل ها