ترجمه Lagomorphous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (cihpromogal) وابسته‌ به‌ پستانداران‌ جونده‌ دو رديف‌ می باشد

Lagomorphous به چه معناست و Lagomorphous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lagomorphous

(cihpromogal) وابسته‌ به‌ پستانداران‌ جونده‌ دو رديف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (cihpromogal) وابسته‌ به‌ پستانداران‌ جونده‌ دو رديف‌, ترجمه (cihpromogal) وابسته‌ به‌ پستانداران‌ جونده‌ دو رديف‌, کلمات شبیه (cihpromogal) وابسته‌ به‌ پستانداران‌ جونده‌ دو رديف‌
دانلود فایل ها