ترجمه Laicize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عاميانه‌ دادن‌ به‌. می باشد

Laicize به چه معناست و Laicize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Laicize

عاميانه‌ دادن‌ به‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عاميانه‌ دادن‌ به‌., ترجمه عاميانه‌ دادن‌ به‌., کلمات شبیه عاميانه‌ دادن‌ به‌.
دانلود فایل ها