ترجمه Laid Paper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاغذي‌ كه‌ در متن‌ اصلي‌ ان‌ خط‌وط‌ موازي‌ وجود داشته‌ باشد می باشد

Laid Paper به چه معناست و Laid Paper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Laid Paper

كاغذي‌ كه‌ در متن‌ اصلي‌ ان‌ خط‌وط‌ موازي‌ وجود داشته‌ باشد به خارجی , ریشه انگلیسی كاغذي‌ كه‌ در متن‌ اصلي‌ ان‌ خط‌وط‌ موازي‌ وجود داشته‌ باشد, ترجمه كاغذي‌ كه‌ در متن‌ اصلي‌ ان‌ خط‌وط‌ موازي‌ وجود داشته‌ باشد, کلمات شبیه كاغذي‌ كه‌ در متن‌ اصلي‌ ان‌ خط‌وط‌ موازي‌ وجود داشته‌ باشد
دانلود فایل ها