ترجمه Landform در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تغييرات‌ سط‌ح‌ زمين‌ در اثر عوامل‌ ط‌بيعي‌. می باشد

Landform به چه معناست و Landform یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Landform

تغييرات‌ سط‌ح‌ زمين‌ در اثر عوامل‌ ط‌بيعي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تغييرات‌ سط‌ح‌ زمين‌ در اثر عوامل‌ ط‌بيعي‌., ترجمه تغييرات‌ سط‌ح‌ زمين‌ در اثر عوامل‌ ط‌بيعي‌., کلمات شبیه تغييرات‌ سط‌ح‌ زمين‌ در اثر عوامل‌ ط‌بيعي‌.
دانلود فایل ها