ترجمه Landing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پاگردان‌. می باشد

Landing به چه معناست و Landing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Landing

پاگردان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پاگردان‌., ترجمه پاگردان‌., کلمات شبیه پاگردان‌.
دانلود فایل ها