ترجمه Landing Field در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرودگاه‌. می باشد

Landing Field به چه معناست و Landing Field یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Landing Field

فرودگاه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فرودگاه‌., ترجمه فرودگاه‌., کلمات شبیه فرودگاه‌.
دانلود فایل ها