ترجمه Langur در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) انواع‌ ميمونهاي‌ دم‌ دراز وداراي‌ ابروهاي‌ می باشد

Langur به چه معناست و Langur یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Langur

(ج‌.ش‌.) انواع‌ ميمونهاي‌ دم‌ دراز وداراي‌ ابروهاي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) انواع‌ ميمونهاي‌ دم‌ دراز وداراي‌ ابروهاي‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) انواع‌ ميمونهاي‌ دم‌ دراز وداراي‌ ابروهاي‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) انواع‌ ميمونهاي‌ دم‌ دراز وداراي‌ ابروهاي‌
دانلود فایل ها