ترجمه Large Scale Integration در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مجتمع‌ سازي‌ در مقياس‌ بزرگ‌. می باشد

Large Scale Integration به چه معناست و Large Scale Integration یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Large Scale Integration

مجتمع‌ سازي‌ در مقياس‌ بزرگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مجتمع‌ سازي‌ در مقياس‌ بزرگ‌., ترجمه مجتمع‌ سازي‌ در مقياس‌ بزرگ‌., کلمات شبیه مجتمع‌ سازي‌ در مقياس‌ بزرگ‌.
دانلود فایل ها