ترجمه Laryngoscope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دستگاه‌ مخصوص‌ معاينه‌ حنجره‌. می باشد

Laryngoscope به چه معناست و Laryngoscope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Laryngoscope

دستگاه‌ مخصوص‌ معاينه‌ حنجره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دستگاه‌ مخصوص‌ معاينه‌ حنجره‌., ترجمه دستگاه‌ مخصوص‌ معاينه‌ حنجره‌., کلمات شبیه دستگاه‌ مخصوص‌ معاينه‌ حنجره‌.
دانلود فایل ها