ترجمه Lascar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توپچي‌ هندشرقي‌ (درارتش‌ انگليس‌). می باشد

Lascar به چه معناست و Lascar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lascar

توپچي‌ هندشرقي‌ (درارتش‌ انگليس‌). به خارجی , ریشه انگلیسی توپچي‌ هندشرقي‌ (درارتش‌ انگليس‌)., ترجمه توپچي‌ هندشرقي‌ (درارتش‌ انگليس‌)., کلمات شبیه توپچي‌ هندشرقي‌ (درارتش‌ انگليس‌).
دانلود فایل ها