ترجمه Latifundium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميكرده‌اند. می باشد

Latifundium به چه معناست و Latifundium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Latifundium

ميكرده‌اند. به خارجی , ریشه انگلیسی ميكرده‌اند., ترجمه ميكرده‌اند., کلمات شبیه ميكرده‌اند.
دانلود فایل ها