ترجمه Learning Machine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماشين‌ فراگير. می باشد

Learning Machine به چه معناست و Learning Machine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Learning Machine

ماشين‌ فراگير. به خارجی , ریشه انگلیسی ماشين‌ فراگير., ترجمه ماشين‌ فراگير., کلمات شبیه ماشين‌ فراگير.
دانلود فایل ها