ترجمه Left در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.n &.vda &.jda): چپ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درط‌رف‌ چپ‌ , در فارسی : جناح‌ چپ‌ , به فارسی : (evael

Left به چه معناست و Left یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Left

(.n &.vda &.jda): چپ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (.n &.vda &.jda): چپ‌, ترجمه (.n &.vda &.jda): چپ‌, کلمات شبیه (.n &.vda &.jda): چپ‌ , درط‌رف‌ چپ‌ به لاتین , جناح‌ چپ‌ به لاتین , (evael خارجی
دانلود فایل ها