ترجمه Legitimism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هواخواه‌ سلط‌نت‌ ارثي‌ ومشروع‌. می باشد

Legitimism به چه معناست و Legitimism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Legitimism

هواخواه‌ سلط‌نت‌ ارثي‌ ومشروع‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هواخواه‌ سلط‌نت‌ ارثي‌ ومشروع‌., ترجمه هواخواه‌ سلط‌نت‌ ارثي‌ ومشروع‌., کلمات شبیه هواخواه‌ سلط‌نت‌ ارثي‌ ومشروع‌.
دانلود فایل ها