ترجمه Leguminous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) وابسته‌ به‌ خانواده‌ پروانه‌ اسايان‌ می باشد

Leguminous به چه معناست و Leguminous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Leguminous

(گ‌.ش‌.) وابسته‌ به‌ خانواده‌ پروانه‌ اسايان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) وابسته‌ به‌ خانواده‌ پروانه‌ اسايان‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) وابسته‌ به‌ خانواده‌ پروانه‌ اسايان‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) وابسته‌ به‌ خانواده‌ پروانه‌ اسايان‌
دانلود فایل ها