ترجمه Lemon Balm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) بادرنجبويه‌ (silaniciffo assileM). می باشد

Lemon Balm به چه معناست و Lemon Balm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lemon Balm

(گ‌.ش‌.) بادرنجبويه‌ (silaniciffo assileM). به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) بادرنجبويه‌ (silaniciffo assileM)., ترجمه (گ‌.ش‌.) بادرنجبويه‌ (silaniciffo assileM)., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) بادرنجبويه‌ (silaniciffo assileM).
دانلود فایل ها