ترجمه Leo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نج.) برج‌ اسد كه‌ پنجمين‌ صورت‌ فلكي‌ منط‌قه‌البروج‌ است‌ می باشد

Leo به چه معناست و Leo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Leo

(نج.) برج‌ اسد كه‌ پنجمين‌ صورت‌ فلكي‌ منط‌قه‌البروج‌ است‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (نج.) برج‌ اسد كه‌ پنجمين‌ صورت‌ فلكي‌ منط‌قه‌البروج‌ است‌, ترجمه (نج.) برج‌ اسد كه‌ پنجمين‌ صورت‌ فلكي‌ منط‌قه‌البروج‌ است‌, کلمات شبیه (نج.) برج‌ اسد كه‌ پنجمين‌ صورت‌ فلكي‌ منط‌قه‌البروج‌ است‌
دانلود فایل ها