ترجمه Lese Majesty در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (etsejam esel) خيانت‌ ياتوط‌ئه‌ عليه‌ مقام‌ سلط‌نت‌ يا می باشد

Lese Majesty به چه معناست و Lese Majesty یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lese Majesty

(etsejam esel) خيانت‌ ياتوط‌ئه‌ عليه‌ مقام‌ سلط‌نت‌ يا به خارجی , ریشه انگلیسی (etsejam esel) خيانت‌ ياتوط‌ئه‌ عليه‌ مقام‌ سلط‌نت‌ يا, ترجمه (etsejam esel) خيانت‌ ياتوط‌ئه‌ عليه‌ مقام‌ سلط‌نت‌ يا, کلمات شبیه (etsejam esel) خيانت‌ ياتوط‌ئه‌ عليه‌ مقام‌ سلط‌نت‌ يا
دانلود فایل ها