ترجمه Letter Of Credence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعتبارنامه‌. می باشد

Letter Of Credence به چه معناست و Letter Of Credence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Letter Of Credence

اعتبارنامه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اعتبارنامه‌., ترجمه اعتبارنامه‌., کلمات شبیه اعتبارنامه‌.
دانلود فایل ها