ترجمه Letter Of Credit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (م‌.م‌.) اعتبارنامه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ورقه‌ اعتبار , در فارسی : اعتبار اسنادي‌.

Letter Of Credit به چه معناست و Letter Of Credit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Letter Of Credit

(م‌.م‌.) اعتبارنامه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (م‌.م‌.) اعتبارنامه‌, ترجمه (م‌.م‌.) اعتبارنامه‌, کلمات شبیه (م‌.م‌.) اعتبارنامه‌ , ورقه‌ اعتبار به لاتین , اعتبار اسنادي‌. به لاتین
دانلود فایل ها